1 minute read

dbatools.io = SQL Server Management Studio jako wiersz poleceń

Ten wpis jest częścią serii ukazującej praktyczne przykłady użycia modułu. Główny wpis zawierający odnośniki do pozostałych wpisów serii można znaleźć tutaj: dbatools.io = SQL Server Management Studio jako wiersz poleceń - spis treści.

Połączenie z bazą danych

Z pomocą dbatools mamy możliwość stworzenia obiektu serwera i ponowne jego użycie bez potrzeby podawania danych uwierzytelnienie oraz wieloktornego podłączania do bazy.

Connect-DbaInstance

Connect-DbaInstance

# ustalamy zmienne
$SqlInstance = "localhost:1433"
$User = "sa"
$PWord = ConvertTo-SecureString -String "<YourStrong@Passw0rd>" -AsPlainText -Force

# tworzymy obiekt uwierzytelnienia
$Credential = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User, $PWord

# tworzymy obiekt podłączenia do serwera
$server = Connect-DbaInstance -SqlInstance $SqlInstance -SqlCredential $Credential

# podgląd obiektu serwera
$server

<#
ComputerName Name      Product       Version  HostPlatform IsAzure IsClustered ConnectedAs
------------ ----      -------       -------  ------------ ------- ----------- -----------
localhost  localhost,1433 Microsoft SQL Server 14.0.3048 Linux    False  False    sa     
#>

Wykonywanie prostego zapytania

Po utworzeniu obiektu serwera możemy wykonać zapytanie.

Invoke-DbaQuery

Invoke-DbaQuery

# ponowne użycie wcześniej utworzonego obiektu serwera
Invoke-DbaQuery -SqlInstance $server -Query "SELECT @@version"

# lub obiektu uwierzytelnienia
Invoke-DbaQuery -SqlInstance "localhost,1433" -SqlCredential $Credential -Query "SELECT @@version"

# w sytuacji, w której korzystamy z uwierzytelnienia Active Directory wystarczy podłączyć się bezpośrednio do serwera
Invoke-DbaQuery -SqlInstance "localhost:1433" -Query "SELECT @@version" 

# zapisanie wyników zapytania jako obiekt PowerShell
$output = Invoke-DbaQuery -SqlInstance $server -Query "SELECT @@version"

# oraz ich podgląd w formie tabelarycznej
$output | Out-GridView

Save results as…

Otrzymane wyniki możemy zapisać do pliku, na przykład CSV lub TXT.

Write-DbaDbTableData

Write-DbaDbTableData

# zapisanie wyników w pliku TXT
$output | Out-File -FilePath .\output.txt

# lub w pliku CSV
$output | Export-Csv -Path .\output.csv -NoTypeInformation

# lub do tabeli (za pomocą dbatools)
$output|Write-DbaDbTableData -SqlInstance $server -Table tempdb.dbo.customers -AutoCreateTable

Mam nadzieję, że koncept SQL Server Management Studio jako wiersz poleceń jest teraz bardziej klarowny.

Dziękuję,

Mikey

Zobacz więcej